Услуги

– Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан

– Обработка на счетоводните документи

– Текущо осчетоводяване на счетоводните документи

– Изготвяне на амортизационен план за дълготрайните актове и начисляване на амортизации

– Подаване на Дневник за покупките, Дневник за продажбите и Справка – Декларация по Закона за данък върху добавената стойност

– Изготвяне на счетоводни справки

– Обработка на банкови извлечения

– Изготвяне на платежни нареждания за данъчни и осигурителни задължения на фирмата

– Следене на срокове за подаване на декларации и плащане на задължения

– Подготовка на данъчни справки и уведомления

– Представяне пред органите на НАП и НОИ

– Счетоводни и трудово-правни консултации

– Изготвяне на месечни справки за финансовото състояние на фирмата