За Нас

За Нас

Счетоводна кантора „Алфа Проджект Мениджмънт” ЕООД е частно дружество с ограничена отговорност с основен предмет на дейност: финансово-счетоводни услуги, съставяне на годишни финансови отчети и декларации, трудово-правни услуги, данъчни консултации, икономически анализи.

Основната и приоритетна цел на Счетоводна кантора „Алфа Проджект Мениджмънт” ЕООД е предоставянето на професионални и навременни счетоводни, данъчни, ТРЗ и консултантски услуги на разумни цени, за които допринася добре обученият ни екип.

Ние предоставяме професионално отношение и индивидуален подход към всеки клиент като разполагаме с нужните знания, опит и ресурси, за да бъдем незаменима част от просперитета на вашия бизнес.

read more

Услуги

Услуги
  • Регистрация на фирми

– Учредяване на нови търговски дружества / фирми: ЕООД, ООД, АД, ЕАД, ЕТ и други

– Пререгистрация и вписване на промени на съществуващи фирми

– Ликвидация и прехвърляне / продажба на фирми

– Изготвяне и подаване на годишни финансови отчети

  • Счетоводно обслужване на юридически лица

– Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан

– Обработка и текущо осчетоводяване на счетоводните документи

– Регистрация по ЗДДС /Закон за данък върху добавената стойност/

– Изготвяне на амортизационен план за дълготрайните активи и начисляване на амортизации

– Изготвяне и подаване на Декларация по Закона за данък върху добавената стойност

– Изготвяне на счетоводни справки

– Обработка на банкови извлечения

– Изготвяне на платежни нареждания за данъчни и осигурителни задължения на фирмата

– Следене на срокове за подаване на декларации и плащане на задължения

– Подготовка на данъчни декларации и уведомления

– Изготвяне и регистрация на трудови договори, ведомости за заплати, осигуровки

– Представяне пред органите на Национална агенция за приходите /НАП/, Национален осигурителен институт /НОИ/, Национален статистически институт /НСИ/, Инспекция по труда /ИТ/, Агенция митници и други държавни и общински власти и органи

– Счетоводни, данъчни и трудово-правни консултации

– Изготвяне на месечни справки за финансовото състояние на фирмата

– Годишно приключване, изготвяне на счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и всички останали отчети

– Съдействие и представляване при данъчни ревизии

– Обжалване на актове от НАП

  • Счетоводно обслужване на физически лица

– Изготвяне на документи във връзка с доходи от трудови договори, граждански договори, договори за наем, доходи от награди, дарения и други

– Изготвяне и подаване на годишни данъчни декларации по чл.50 от ЗДДФЛ

  •  Услуги, свързани със Закона за защита на личните данни /GDPR/

– Изготвяне на политика за защита на личните данни

– Изготвяне на всички декларации, свързани със закона за защита на личните данни

– Изграждане и внедряване на средства за защита на личните данни

  • Архивиране на информация

– Класифициране на информация

– Съхраняване на информация на хартиен носител

– Архивиране, съхраняване на информация на електронен носител и достъп до нея в реално време

  • Онлайн реклама

– Facebook

– Google

– Комуникация с клиенти

  • Събиране на вземания

– Съдействие и представляване при събиране на вземания по законен път

– Нотариални покани, извънсъдебни споразумения и медиация

  • Сделки с имоти

– Съдействие при издаване на визи и разрешителни за строеж

– Скици на имоти

– Преписи от нотариални актове, история на имоти, удостоверения за тежести

– Проектантски услуги

 

read more

Контакти

Контакти

“Алфа Проджект Мениджмънт” ЕООД

гр.София п.к.1336

ж.к.Люлин 3 бл.384, ет.1

GSM: 0895 741 828

Facebook: Счетоводна кантора Алфа Про М

E-mail: office@alphaprom.com

Website: www.alphaprom.com

 

 

read more